Polityka prywatności

Polityka prywatności w Akukuu Centrum Zabaw

(obowiązuje od 2 sierpnia 2022 roku)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.akukuu.pl (Strona Internetowa) jest Verdano Commercial spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Pod Sulnikiem 22, 30-219 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000566421, posiadającą NIP: 6772390783, REGON: 362044860, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (Administrator), właściciel akukuu CENTRUM ZABAW®.

Zakres gromadzonych i wykorzystywanych informacji

Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej lub świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników, w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;

 • wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);

 • wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:

 1. marketing usług własnych;

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz obsługi akukuu CENTRUM ZABAW®) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubach – z zachowaniem prywatności i godności osób;

 3. dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Administratora.

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie akukuu CENTRUM ZABAW® dostępnym tutaj REGULAMIN.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Administratora dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

Zapisanie się do newslettera akukuu CENTRUM ZABAW®

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera akukuu CENTRUM ZABAW®, w tym celu podają swoje imię, adres e-mail oraz kod pocztowy. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora wiadomości handlowych w postaci newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.

Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych w akukuu CENTRUM ZABAW® usług. Przy czym zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja).

Ochrona danych

Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z  zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Podstawa przetwarzania  danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług odpowiednio:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 • konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 • niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 • niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator informuje, że we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: odo@akukuu.pl.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez, wedle wyboru osoby, której ww. prawa przysługują, albo kontakt mailowy pod adresem: odo@akukuu.pl albo reklamacje@akukuu.pl bądź w drodze korespondencji listownej skierowanej na wskazany powyżej adres Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Pliki „cookies”.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

 • niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej;

 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;

 • zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.

Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt

W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres: Akukuu CENTRUM ZABAW® Verdano Commercial sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;

 • poczty elektronicznej pod adresem: odo@akukuu.pl albo reklamacje@akukuu.pl.

Menu