Rezerwacja sali

Zapytaj o dostępność sali

Dodatki:

tort klasycznytort 2Dtort 3Dpiniataanimatorszampanświeczki z cyferkami

* Pola obowiązkowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Verdano Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-219) przy ul. Pod Sulnikiem 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566421 (dalej jako: „Administrator”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem mailowo na adres: odo@akukuu.pl bądź listownie na adres Administratora wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz (ii) w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora oraz archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, operacyjne, marketingowe oraz IT.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do działań mających na celu zawarcie umowy, a w przypadku zawarcia umowy, przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora umowy oraz praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji i ewentualnego wykonania umowy.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych zawarte są w Regulaminie akukuu CENTRUM ZABAW®.


Menu